top of page

TERMS & CONDITIONS 

Sail trip Mallorca - STM ( a Lighthouse product )

Artikel 1 – Algemeen

 1. STM biedt bootcharters aan op de Balearen.

 2. We behouden ons het recht voor om routes en start- en eindlocaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, ondiepten of andere legitieme redenen dit vereisen. Passagiers zullen wij daar, voor zover mogelijk, tijdig van op de hoogte stellen.

 3. De schipper heeft altijd de leiding. Veiligheid staat voorop.

 4. Door een ticket te boeken of een boot te charteren, accepteert u de algemene voorwaarden van STM. 
   

Artikel 2 – Dagcharters

1. Dagcharters zijn reguliere charters die per persoon of per groep geboekt kunnen worden. Reserveringen kunnen worden geboekt via de online winkel of via reserveringen per e-mail.

2. Onze dagcharters in de Balearen vinden van tijd tot tijd plaats op verschillende partnerschepen. We kunnen uw boeking overzetten naar een alternatief schip met hetzelfde serviceniveau of hoger.
3. Passagiers (inclusief groepen) voor een dagcharter dienen minimaal 15 minuten voor de aangegeven vertrektijd en op het in de boeking afgesproken vertrekpunt aanwezig te zijn.
4. Passagiers dienen er rekening mee te houden dat men het schip betreedt door van de kade op een loopplank te stappen of door met onze bijboot opgehaald te worden en vervolgens naar het afgemeerde schip geleid te worden. De schepen zijn niet rolstoeltoegankelijk.
5. Er zijn gratis toiletten op al onze schepen volgens de gegeven instructies.
6. STM biedt, afhankelijk van het type overeenkomst, all inclusive aan boord. Niet te verwarren met onbeperkte inname. Er is een voorziening in licht alcoholische dranken, waaronder bier en wijn. Levering van sterke drank is mogelijk. STM mag om veiligheidsredenen beperkingen stellen aan alcoholgebruik.

 

Artikel 3 – Wachttijden en vertragingen

1. Bij reguliere charters zijn er geen wachttijden. Dit betekent dat als je een ticket hebt gekocht en te laat aankomt bij de opstapplaats, de boot niet op je wacht en STM je stoelen opnieuw kan toewijzen. Ook heb je geen recht op wijziging van de datum of restitutie van het ticket.
2.  Als u tijdens de excursie mist en te lang blijft op een locatie, heeft u geen recht op volledige of gedeeltelijke restitutie.

 

Artikel 4 – Overdrachten

1. U moet ervoor zorgen dat een van de Passagiers op het Ophaaltijdstip een mobiele telefoon (of ander soortgelijk communicatiemiddel) bij zich heeft die is ingeschakeld en bereikbaar is via het contactnummer dat tijdens het boekingsproces is verstrekt.
2. Zodra u uw boeking heeft gemaakt, sturen we een bevestigingsmail / whats app / viber met alle relevante informatie over uw ophaalservice.
3. Wacht op de dag van je afhaling buiten op de toegewezen locatie op het tijdstip dat vermeld staat in de bevestigingsmail/whats app/viber.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Geldige redenen voor ontbinding van de overeenkomst zijn weersomstandigheden (harde storm en/of hoog water) die de vaartocht belemmeren of onmogelijk maken. De schipper bepaalt in eerste instantie of dergelijke voorwaarden van toepassing zijn.
2. Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door alcoholgebruik, heeft de schipper het recht de charter te pauzeren of per direct te beëindigen. Personen die bij aanvang van de tocht al onder invloed zijn van alcohol/drugs wordt de toegang tot de boot ontzegd. De betalingsverplichting van de klant blijft bestaan.
3. Alcohol onder de 18 jaar is verboden. STM behoudt zich het recht voor om een identiteitsbewijs met foto te vragen.
4. Passagiers dienen alle instructies van STM of haar medewerkers direct en onverwijld op te volgen. De toegang tot vaartuigen en steigers kan zonder opgaaf van reden worden ontzegd, indien STM dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde of dreigende schade of overlast.

 

Artikel 6 – Incheck- en vertrektijden

1. U dient minimaal 15 minuten voor de vertrektijd bij het schip te zijn. De boarding sluit 15 minuten voor vertrek. Als u later bij de boot aankomt, mag u niet aan boord gaan. Als u met een latere boot wilt reizen, moet u het juiste tarief voor die excursie betalen.
2.  Alle vertrektijden worden verzonden via e-mail / whatsapp / viber of uw voorkeursmedium.  STM is niet aansprakelijk voor tegenstrijdige informatie die op andere locaties wordt gevonden.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van zeecharters

1. STM is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagier. De passagier neemt al zijn eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
2. STM is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen van passagiers, veroorzaakt door het betreden of betreden van een steiger of boot. De passagier betreedt deze gebieden geheel op eigen risico.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid passagier

1. De reiziger is aansprakelijk voor schade die door de reiziger is toegebracht aan de door STM of derden ter beschikking gestelde eigendommen/goederen.
2. Alle door STM georganiseerde activiteiten vinden geheel voor eigen risico plaats.
3. De passagier dient een onafhankelijke verzekering te hebben voor persoonlijke bezittingen aan boord of aan wal en voor medische kosten of ongevallen (inclusief evacuatie in geval van nood).
4. De passagier dient zich ervan bewust te zijn dat noch de aansprakelijkheidsverzekering van de bevrachter, noch de annulerings- en onderbrekingsverzekering in deze overeenkomst zijn opgenomen.
5. Als u onder medische behandeling of andere medische indicaties staat, geeft u informatie over uw bijzondere behoeften in
vooraf in het formulier reisovereenkomst. U dient alle nodige maatregelen te nemen om een aangenaam en veilig verblijf aan boord te hebben
dat andere gasten geen hinder ondervinden of in gevaar worden gebracht.

 

Artikel 9 – Algemene aansprakelijkheid

 1. STM is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak, voorafgaand aan, tijdens of als gevolg van de charter. Uitzondering hierop is schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van STM. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot de prijs van de boothuur van de betreffende charter.

 2.  Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s).  Op verzoek kan een reddingsvest worden verstrekt.

 3. Indien STM door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat er geen recht op restitutie of schadevergoeding.

 4. STM heeft een aansprakelijkheidsverzekering en haar schip heeft een all-risk verzekering. Zij is – voor zover beperkt – aansprakelijk
  verzekering dekt de aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel van de passagier. De hoes i
  Sniet minder dan wordt verstrekt, is dan verplicht om een Spaanse charterlicentie te verkrijgen.

 5. Gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst zal STM het Schip verzekeren bij eersteklas verzekeraars tegen alle gebruikelijke risico's voor een Schip van haar omvang, waarde en type met dekking die niet minder is dan wordt verstrekt dan is verplicht om een Spaanse charterlicentie te verkrijgen.

 6.  Kopieën van alle relevante verzekeringsdocumentatie zullen op verzoek beschikbaar zijn voor inspectie door de CHARTERER voorafgaand aan het charter met redelijke kennisgeving aan de EIGENAAR, en zullen aan boord van het schip worden vervoerd.

 7. De CHARTERER moet een onafhankelijke verzekering hebben voor persoonlijke bezittingen aan boord of aan wal en voor alle gemaakte medische of ongevallenkosten (inclusief noodtransportevacuatie).
   

Artikel 10 – Betaling, annulering en wijzigingen

1. In geval van een boeking: bij akkoord met onze offerte sturen wij u een bevestiging van de boeking.
2. De opdrachtgever kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
3. Annuleren: als u uw charter moet annuleren, kunt u dat doen tot 1 week voor vertrek. STM brengt alleen de gemaakte aanbetaling in rekening. Voor elke annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de charter brengen wij 75% van de kosten in rekening.
4. Bij ongunstige weersomstandigheden stellen wij in overleg en zonder extra kosten een nieuwe datum vast of storten wij het totale bedrag van uw betaling terug.
5. STM brengt geen administratiekosten in rekening voor boekingswijzigingen inclusief annuleringen.

6. STM behoudt zich het recht voor om gedeelde reizen te annuleren bij gebrek aan deelnemers. We zullen een alternatieve datum aanbieden zonder extra kosten of we zullen het totale bedrag van uw betaling terugbetalen.

Artikel 11 – Slotbepalingen

1. Passagiers worden geacht de aanwijzingen van de bemanning op kade, steiger en boot op te volgen.
2. Het dragen van naaldhakken wordt sterk afgeraden om redenen van veiligheid en beschadigingen.
3. Afhankelijk van het weer wordt geadviseerd om op de schepen geen schoenen te dragen.
4. Van de passagier wordt verwacht dat hij zorg draagt voor het milieu en geen afval in het water loost. Alle persoonlijke consumpties en het bijbehorende afval moeten na het einde van de charter van de boot worden gehaald.
5. Kennelijke fouten en vergissingen in de door STM verstrekte en/of gepubliceerde informatie binden STM niet. Op deze algemene voorwaarden is het Europese consumentenrecht van toepassing.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en jurisdictie

1. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van de vlaggenstaat van de boot, in het geval van  STM is dit de Belgische vlaggenstaat.
2. Deze algemene voorwaarden komen overeen voor het boeken van een ticket of het charteren van een boot van STM en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van België en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

 

Artikel 13 – Klachten

1. Indien de deelnemer een tekortkoming constateert in de uitvoering van de overeenkomst, zal STM hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld, zodat STM een passende oplossing kan vinden. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn wordt verholpen en de kwaliteit van het arrangement of de activiteit aantast, dient dit zo spoedig mogelijk aan STM te worden gemeld.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan deze binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk worden ingediend bij STM. Er moet een duidelijk gespecificeerde beschrijving van de klachten worden gepresenteerd.

 

Artikel 14 – Gegevensbescherming

1. In overeenstemming met de Europese gegevensbescherming, GDPR, wordt u geïnformeerd dat STM de informatie behandelt die klanten verkrijgen voor de aankoop/inkoop van DIENSTEN EN PRODUCTEN. De ingekochte gegevens worden bewaard zolang de relatie tussen beide partijen nog actief is en de belanghebbende niet wil dat deze worden verwijderd binnen een tijdsverloop van 5 jaar na de laatste inkoop en/of een namens u uitgevoerde dienst. Wij zullen geen persoonsgegevens aan derden overdragen, tenzij er een wettelijke verplichting is. Elke persoon heeft het recht om te hebben bevestigd of we in STM te maken hebben met relevante persoonlijke gegevens voor zichzelf of niet. Betrokken personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun eigen persoonlijke gegevens en om wijziging van onjuiste gegevens te vragen, en om verwijdering te vragen wanneer deze niet relevant zijn.
2. Voor meer informatie over gegevensbeheer binnen STM geven we een gedetailleerd overzicht van onze gegevensverwerking in het privacybeleid van het bedrijf. Deze is online toegankelijk of kan op verzoek per e-mail worden verzonden.

Definities
OVERMACHT:Wanneer overmacht wordt ingeroepen met betrekking tot storing of onbruikbaarheid, zal de eigenaar de kapitein of de vertegenwoordiger van de eigenaar instrueren om een gedetailleerd technisch rapport, een kopie van het onderhoudslogboek van het vaartuig, indien van toepassing, in te dienen en
alle relevante ondersteunende documentatie aan de charteraar of de vertegenwoordiger van de charteraar.


STM: Sail Trip Malllorca (een product van Lighthouse)

ALL INCLUSIVE: Proviand op een boot is beperkt, wij voorzien eten en drinken zoals gecommuniceerd op onze website op geschikte tijden, afhankelijk van de toestand van de zee en het comfort tijdens het zeilen. Drankjes zijn afhankelijk van uw pakket allemaal inbegrepen, als een drankje zoals vermeld op onze website niet beschikbaar is zullen we andere opties aanbieden als er voorraden zijn. Indien de kapitein van mening is dat gasten onverantwoordelijk omgaan met alcohol, heeft hij het recht om alcoholhoudende dranken te weigeren.


HANDVEST:Een bootcharter is een dienst waarbij een boot en/of zijn bemanning voor een bepaalde tijd wordt verhuurd aan een klant. Een charter wordt meestal georganiseerd door één persoon die vervolgens verantwoordelijk is om zijn of haar medepassagiers te informeren over de voorwaarden.

bottom of page